Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ”STRØBY FORSAMLINGHUS”

1.

NAVN & HJEMSTED.

Foreningens navn er ”Strøby Forsamlingshus” beliggende Strøby Bygade 37, 4671 Strøby.

Foreningens adresse er hos den til enhver tid værende formand.

2.

Formål

Foreningens formal er at eje, drive, vedligeholde og opretholde Strøby Forsamlingshus som almennyttigt lokal samlingssted efter de stedlige behov for møder, arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, politisk, foreningsmæssig, idrætslig og selskabelig art, Foreningen søger at understøtte samhørigheden og et aktivt fællesskab mellem områdets beboere. Foreningen er tilsluttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem Vestsjælland forsamlingshus forening.

3.

MEDLEMSFORHOLD

Medlemmer af foreningen er de personer, der hidtil er noteret i forsamlingshusets protokol som værende medlemmer. Medlemskabet er på navn, er personlig og kan ikke overdrages. Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingentets størrelse og evt. ekstra ordinært kontingent samt evt. indskud fra nye medlemmer.

4.

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen til generalforsamlingen sker med 14 dages varsel i den lokale presse eller pr. brev. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal indgives skriftlig til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen for at kunne komme med på dagsordenen for generalforsamlingen, som mindst skal indeholde:

  1. valg af dirigent
  2. formandens beretning om foreningens virke
  3. fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. indkommende forslag fra bestyrelse og medlemmer
  5. forelæggelse af budget for kommende år
  6. fastsættelse af kontingenter m.m.
  7. valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 2-4 bestyrelsessuppleanter samt 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant for sidstnævnte for 1 år.
  8. eventuelt

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten udpeger evt. stemmetællere.

Hvert medlem har én stemme. Et medlems ægtefælle/samlever kan overvære generalforsamlingen, men har ikke stemme- eller taleret.

Alle sædvanlige beslutninger under generalforsamlingen træffes ved simpel flertal af de afgivne stemmer. Beslutning om foreningens opløsning kræver dog 2/3 kvalificeret flertal af alle medlemmer, men hvis sådan ikke opnås indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling hvor simpelt flertal af de fremmødte kan beslutte selskabets opløsning.

Ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen afholde, når det findes nødvendig eller når 1/3 af medlemmerne skriftlig begærer den afholdt. Indkaldelse dertil skal angive de forhold, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, og hvorom der alene kan stemmes.

5.

BESTYRELSEN/TEGNING

Bestyrelsen der består af 7 medlemmer – og som skal vælges for 2 år af generalforsamlingen, 3 medlemmer er på valg i ulige år og 4 medlemmer i lige år.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer, der ikke kan være samme person og fordeler bestyrelsesopgaverne mellem sig.

Indenfor rammene af gældende retstilstand. foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger har bestyrelsen myndighed til at lede foreningen. Bestyrelsen beslutter hvem, der indenfor budgettet tegner foreningen udadtil vedr. almindelig drift og vedligeholdelse. Økonomiske mere omfattende beslutninger forudsætter en forudgående protokol ført bestyrelsesbeslutning, hvis gennemførelse udadtil forudsætter mindst 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, der har givet møde til varslet indkaldelse, har stemt derfor. Bestyrelsen udfærdiger referat over sager, behandlet på hvert bestyrelsesmøde og over trufne beslutninger. Referatet underskrives af tilstedeværende medlemmer ved næstkommende møde.

Bestyrelsen kan antage og afskedige vært eller forpagter. Bestyrelsen udpeger hvem der bemyndiges til at forestå udlejningen af forsamlingshuset efter de regler bestyrelsen har fastsat, og påser at udlejningen sker indenfor de rammer, som er angivet i forsamlingshusets formål.

Bestyrelsen kan afvise arrangementer, der er i strid med brandværnsforskrifterne og afvise eller kræve lejemål afvist, hvor man frygter hærværk eller efter deltagernes antal og sammensætning kan frygte hærværkstruende tilstande. 

6.

HÆFTELSE – ØKONOMI, REGNSKAB

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Intet medlem, ej heller formand, kasserer, bestyrelsesmedlem eller bilagskontrollanter med mere kan personlig hæfte for, eller drages til ansvar for nogen økonomisk forpligtigelse. Forsamlingshuset vedrørende er undtaget i tilfælde af handlinger eller undladelser i forhold til foreningen, som efter almindelige retstilstand er personlig ansvarspådragende.

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Regnskabet kontrolleres af 2 generalforsamlings valgte bilagskontrollanter.

Overskudsandelene kan aldrig udbetales til medlemmer. Indbetalte beløb anses for almennyttige bidrag og kan aldrig tilbagebetales indskyderen.

Ved foreningens opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, idrætshal eller lignende almennyttigt lokal samlingssted, træffer den opløsende generalforsamling beslutning om, at stille evt. midler til rådighed for almennyttige formål i Strøby Sogn og hvem der skal forestå den økonomiske afvikling og fordeling af midlerne.

-        0     -

Disse vedtægter er efter de regler, som var gældende efter hidtidige vedtægter af 18/10 1885 vedtaget på ordinær generalforsamling den 08/07-2021.

Efter denne vedtægtsændring følger Strøby Forsamlingshus lovgivningens påbud om forsat drift og foreningen Strøby Forsamlingshus indtræder i hidtidige rettigheder, herunder ejendomsretten til forsamlingshuset, det faste ejendom, beholdninger og løsøre m.v. ligesom foreningen forsat hæfter for forsamlingshusets hidtidige forpligtelser.

Strøby den 8. juli 2021

Generalforsamlingens dirigent:                        Generalforsamlings referent:    

Arne Hansen                                      Find Rosenwanger